به نام ایزد منان

پیام قربان تا غدیر این است که تا از قربانگاه منیِِت خویش نگذری،به اوج معرفت و جاودانگی نخواهی رسید.

پیام قربان تاغدیر این استکه مبدأ همه ی تحولات،انسان و شخصیت انسان است وتاخودرانساخته ایمو متحول نکرده ایم ،انتظار تحول دردیگرابعادجامعه ،ازجمله در علوم انسانی،توهمی بیش نخواهد بود.

پیام قربان تاغدیراین است که بدترین انحطاط وبزرگترین ستم برخودوجامعه ومردم ،عوام زدگی و عوام فریبی است.

پیام قربان تا غدیر این است که نکند دیگران درعمل به آموزه های اسلام و تشیع برمامدعیان پیشی گیرندوتناقض در گفتارورفتار،مارا به تظاهری ریاکارانه بکشاند.

پیام قربان تاغدیر این است که هیچ جامعه ای بدرجه ی بندگی و عبودیت خدانمیرسدمگر آنکه گوینده و شنونده در فضایی آرام  وازاد و منطقی،زمینه ی نظری وعملی را برای شنیدن و سنجش سخنها ودر نهایت،گزینش بهترین ها فراهم آورند.

وسرانجام پیام قربان تا غدیر این است که :

روح بیدار و زنده ی تاریخ به لاف و گزاف من وتو و این و آن کاری ندارد،خود،داوری خواهد کرد.


+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۲ساعت 16:41  توسط زهرا زائری  | 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم مهر ۱۳۹۲ساعت 22:9  توسط زهرا زائری  |